Biz hakda

about (2)

about (2)

about (2)

about (2)

“Xuzhou Chens-lift Machinery Co., Ltd.”2008-nji ýylda döredildi we 12 ýyldan gowrak önümçilik, satuw we eksport tejribesi bar."Milli AAA Kredit Kärhanasy" hökmünde ençeme gezek baha berdik, önümçiligi dolandyrmagyň doly ulgamy bar we ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we CE şahadatnamasyndan geçdik.Professional halkara marketing topary müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä şahsylaşdyrylan çözgütleri hödürleýär we dürli aýratynlaşdyrylan hyzmatlary goldaýarys.
Esasan oba hojalygynyň dürli görnüşleri bilen meşgullanýar: süpüriji, hasyl ýygnaýjy, ekişçi, aýlaw tiller, lazer gury ýer, daş ýygnaýjy, dökün ýükleýji maşyn, pürküji, nohut ýygnaýjy, ýel degirmeni we ş.m. Önümlerimiz diňe bir ýurt boýunça satylman, eýsem eksporta çykarylýar. Europeewropa, Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa ýaly 20-den gowrak ýurda.Hususan-da, has oňat önümler Söwda ministrligi bilen ençeme gezek hyzmatdaşlyk edip, giňden wasp edilýän daşary ýurt kömek taslamalaryna gatnaşdy.

“Xuzhou Chens-lift Construction Machinery Co., Ltd.” marka bitewiligini “bitewiligi dolandyrmak, ilki bilen hil” we “önümiň nol kemçilikleri we nol aralyk hyzmaty” çägine eýerýär.Daşary söwda söwdasynyň işgärleriniň hemmesi uniwersitet derejelerine eýe we köp dilleri bilýärler.Dil aragatnaşygy sizi biynjalyk etmez ýaly.

Biz kim

20 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar.Önümçiligiň hili ýokary.Bizde baý hünär önümçilik tejribesi, güýçli tehniki güýç we ösen önümçilik enjamlary bar.

Biziň wezipämiz

“Iň ýokary hilli, amatly bahalar we satuwdan soň ep-esli hyzmat” biziň “Müşderileriň kanagatlanmagy” biziň baky maksadymyz;Önümlerimiz öýde we dünýäniň köp bazarlarynda giňden tanaldy.

Gymmatlyklarymyz

Hil ussatlygy we ýokary hilli hyzmat bermek bilen gowy abraýymyz bar.Şol bir wagtyň özünde, bazarda has köp mümkinçilik we girdeji gazanmak üçin bahany alyjylar üçin bäsdeşlik derejesinde saklaýarys.

Birinji derejeli önümleri döretmek we dünýä derejesindäki marka döretmek biziň korporatiw gözýetimimizdir.Bu ýerde islän oba hojalyk enjamlaryňyzy tapyp bilersiňiz.Size näçe wagt gerek bolsa, biz elmydama şol ýerde.

Hormatly şahadatnama

  • Honorary Certificate (1)
  • Honorary Certificate (1)
  • Honorary Certificate (2)
  • Honorary Certificate (2)