Doly iýmitlenýän arahis saýlaýjy

Gysga düşündiriş:

1. Doly iýmitlendiriş görnüşi: Diňe nahallary zyňyň, nahallar awtomatiki bölüner.

2. Gury we çygly ulanmak: gury nohut, täze güller miwe ýygnamak üçin ulanylyp bilner.

3. Netijeli, saýlama tizligi99% -den gowudyr, ýitginiň derejesi 1% -den az.

4. Iki sany uly teker:Hereket etmek aňsat, meýdanda we howluda erkin hereket edip biler.

5. Meýletin38-70 at güýjitraktor PTO.
 
6.Uzak hyzmat lifti: Uly deprek, galyň material

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doly iýmitlenýän nohut saýlaýjynyň aýratynlyklary

1. Doly iýmitlendiriş görnüşi: Diňe nahallary zyňyň, nahallar awtomatiki bölüner.

2. Gury we çygly ulanmak: gury nohut, täze güller miwe ýygnamak üçin ulanylyp bilner.

3. Awtomatiki gaplamak: konweýer kemeri bilen, arahis saýlanylandan soň, nohut konweýer kemeri arkaly sumkanyň içine awtomatiki usulda ýüklenýär ýa-da awtomatiki usulda ulaga ýüklenýär.
Arahis ýygnaýjy, nohut hasylyndan soň üzüm bilen göni nohut saýlamak üçin ulanylýar.Çeýe hereket edip, meýdanda ulanyp bolýar.Miwe ýygýanlary arassa, gabygyň döwülmegi pes we ýitgisi az.Gury we çygly baldaklaryň ikisi hem ulanylyp bilner.Işiň netijeliligi ýokary, bugdaý arassa we maşyn gurluşynyň hemmesi ýerleriň we beýleki artykmaçlyklaryň arasynda hereket etmek üçin amatly, amatly.

Arahis miwesini ýygnaýan maşyn esasan çarçuwadan, hereketlendirijiden (dizel hereketlendirijisi) ýöreýän traktordan, dört tigirli traktordan, geçiriji bölekden, miwäni saýlaýan bölekden, janköýerleri saýlamak böleginden, janköýerleri saýlamakdan we titremäniň mehanizminden durýar. .Işleýiş wagtynda, iýmitlendiriji giriş ýa-da awtomatiki iýmitleniş stoly arkaly miwe ýygnamak ulgamyna girmek üçin enjam elektrik hereketlendirijisi ýa-da dizel hereketlendirijisi bilen hereket edýär.Deprek saýlaýan çybyk aýlanýar we nohutlary baldakdan aýyrmak üçin urýar we miweler we güneşler intaglio deşiginiň üsti bilen titreýän ekrana düşýär.Zyňyndy porty boşadylýar we titremäniň ekranyna ýaýradylan dürli miweler titremäniň ekranyndan hapalary çykarmak üçin fan sorujy portuna geçýär we ähli prosesi tamamlamak üçin arassa miweler saýlanýar.

Parametr maglumatlary

Model

CSL-400

CSL-500

CSL-1000

CSL-8000

Potensial

400-600 kg / sag

600-800kg / sag

2-3mu / sag

5-8mu / sag

kuwwat (kw)

7.5kw

7.5kw

7.5kw-11Kw

22kw

At güýji (Hp)

12 at güýji

12 at güýji

12 at güýji

38-70 at güýji

Diemnsion (m)

2 * 1.01 * 1,2 m

2.1 * 1,2 * 1,4m

2.26 * 1.0 * 1,45m

6.8 * 2.3 * 2.2m

Agramy (kg)

160 kg

170kg

200kg

720kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER