Galla oty

Gysga düşündiriş:

Esasan bugdaý, tüwi, mekgejöwen, däneli we noýba ekinleri üçin ulanylýar.Bugdaý, bugdaý kepegi, bugdaý sypaly we bugdaý artykmaçlygy bilen dört bölünip iýmitlenip bilner.Simpleönekeý gurluşyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň, amatly tehniki hyzmatyň we işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galla oty
Esasan bugdaý, tüwi, mekgejöwen, däneli we noýba ekinleri üçin ulanylýar.Bugdaý, bugdaý kepegi, bugdaý sypaly we bugdaý artykmaçlygy bilen dört bölünip iýmitlenip bilner.Simpleönekeý gurluşyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň, amatly tehniki hyzmatyň we işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

Enjamlaryň artykmaçlyklary
1. Taşlaýjynyň berk işlemegi we daşky gurşawyň kynlygy sebäpli, ekin meýdanlaryna gatnaşýan işgärler berk amallar we berk ýeňler, maskalar we gorag äýnekleri we ş.m. .
2. Taşlaýjyny ulanmazdan ozal, aýlanýan we süýşýän bölekleriň çeýe we çaknyşyksyzdygyny üns bilen barlaň;sazlaýyş mehanizminiň kadalydygyny we howpsuzlyk desgalarynyň doly we täsirli bolandygyny barlaň;enjamda galyndylaryň ýokdugyna göz ýetiriň we ähli çalgy bölekleri çalgy ýagy bilen doldurylmalydyr.

Iş prinsipi
Taşlaýjy siklon däne ýygýan enjamdyr.Basyş enjamy "tornado" görnüşli siklon ýörelgesini ulanýar we siklon ýygýan enjamdan we siklon bölüji enjamdan durýar: siklonyň döreýän täsiri däne iýmitlendirmek üçin ulanylýar Agzy bosgun silindrine siňdirilýär, aşgazan astyndadyr. aýlanýan akymyň hereketi, soň bolsa aýralyk we çykyş üçin aýlanýan aýralyk enjamyna iberilýär.

Parametr maglumatlary

No.ok. Haryt parametrleri bellik
1 Ölçegi (sm) 118 * 80 * 95 Adaty maşyn
2 Rotoryň uzynlygy (sm) 70 Iş uzynlygy
3 Rotoryň diametri (sm) 23  
3 Eplenme tizligi / min 900  
4 Rotoryň gurluşy Dişli diş görnüşi (mekgejöwen, tüwi, noýba) + çekiç görnüşi (mekgejöwen) 22 taýak / 40 zyňmak
5 gurluş görnüşi Dürli duralgalar bilen elek plitalaryny urmak φ16 mekgejöwen,φ10 noýba,φ5 mekgejöwen, tüwi, tüwi
6 Kuwwat KW 2520v / 2.2-3kw2800r / min Ora-da 6-8Hp dizel hereketlendirijisi we benzin dwigateli
7 Agramy 70-120 kg Adaty maşyn
8 Üçburç guşak A1180 * 2 bölek  
9 Üçburç guşak A1200 * 1 bölek  
10 Önümçilik 1000-2000kg / sag  
11 Amatly däne Mekgejöwen, tüwi, mekgejöwen, kastor, noýba .....

  • Öňki:
  • Indiki: