Hasyl ýygýan

 • Automatic Groundnut Picking Machine/groundnut/ Peanuts Combined Harvester/peanut Picker Farming Machine

  Awtomatiki ýer hozy ýygýan maşyn / hoz / nohut kombinirlenen hasyl / nohut saýlaýjy ekerançylyk maşyny

  Arahis ýygnaýjy esasan nohut ýygnamak üçin ulanylýar.35-80 at güýjüne gabat gelýär.Arahis ýygnaýjy gazuw-agtaryş işlerini, arassalamagy we bir amalda boşadyp biler we ösümlikleri örtmezden we pes zyýan bilen ownuk nohut ekmek üçin amatlydyr.Zähmet talaplaryny ep-esli azaldar we iş netijeliligini ýokarlandyrar.Şeýle hem kartoşka, sarymsak, süýji kartoşka, käşir we dermanlyk materiallar ýaly ýerasty kök ekinlerini ýygnamak üçin ulanylyp bilner.Highokary hasyl ýygnamagyň netijeliligi, ownuk zeper ýetmegi, ýeňil işlemegi, yrgyldy ýok, dykylmazlygy, çalt süzülmesi we aglomerasiýasy, ýönekeý gurluşy we uzak ömri bar.Ulanylýan toprak görnüşleri: çägeli toprak, çägeli toprak, orta toýun topragy, malç ekerançylyk ýerleri.Gowy hili we ygtybarly iş öndürijiligi sebäpli, köp ýyllaryň dowamynda daýhanlaryň arasynda meşhur boldy we ýokary girdejili.

   

 • Farm Tractor Mounted Peanut Harvester Groundnut Digger Machine With High Quality Mini Harvester For Peanut Harvest

  Fermer traktory, nohut hasyly üçin ýokary hilli kiçi hasyl ýygnaýan nohut hasylyny ýygnaýar.

  Gazmak üçin birleşdirilen arahis hasyly, esasan, üzüm üzüji enjamdan, gysgyç zynjyryndan, Gazuw belgi we beýleki böleklerden durýar.Arahis ösdürip ýetişdirmek we eltip bermek işleriniň tertipliligini, arassalygyny we tekizligini üpjün ediň.

  Üzüm üzüji enjamyň artykmaçlygy :

  1.1 Güýçli we çydamly, gaty toprak we gaýalara duş gelende egilmez we deformasiýa bolmaz;

  1.2 Agzyň ýiti dizaýny, bölünişi doly we nohut nahallary gysylmaýar;

  1.3 Gurmak beýikligi we burçy sazlanyp bilner we ulanylyşy güýçli.(Ainerine, topragyň gurluşyna we ösümlik ýagdaýyna görä sazlanyp bilner.)

  Gysgyç zynjyrynyň artykmaçlygy:

  2.1 Berkidiji zynjyryň ýapgyt burçunyň dizaýny, nahallary ösdürip ýetişdirmegiň täsiri gowy we toprak arassa;

  2.2 Uly açylyş dizaýnyny kabul edýär we ýapmagyň wagty gysga;

  2.3 fromerden gysýan nokadyň beýikligi kiçi we pes ekinleri ýygnamagyň uýgunlaşmagy has gowudyr.

  2.4 Öňe sürülýän tizlik 1m / s bolanda, gysyş zynjyrynyň tizligi 1,2m / s, gysyş tizliginiň mukdary 0,7m / s, α2 + β2 = 92 °, üzümler hemişe ýokaryk galýar we polo positiveitel çykarmak işi amala aşyrylýar. .

 • Factory direct sale multifunctional potato sweet potato harvester

  Zawodda köpugurly kartoşka süýji kartoşka ýygnaýjy

  “Chens-lift” kompaniýasy tarapyndan öndürilen kartoşka hasyly, dürli hatar aralyklaryna laýyk gelýän 18-800 at güýjünden jemi 13 kuwwatly modele eýe.Uzak ömür we beýleki artykmaçlyklar.Ulanyjylar öz meýdan zerurlyklaryna görä dürli modelleri satyn alyp bilerler.

 • Corn harvester

  Mekgejöwen ýygnaýjy

  Ownuk mekgejöwen ýygnaýjy, birbada 2-den 4 hatar mekgejöwen ýygnap bilýär.18-32 at güýji bolan dört tigirli traktorda oturdyldy.Simpleönekeý işleýşi, ýokary netijeliligi we köp funksiýaly bir maşyn bar.Sypal ezilip, giň oba ýerlerinde ekerançylyk meýdanlary üçin aýratyn amatly we artykmaçlyklaryny görkezip bilýän meýdana gaýtarylyp bilner.

 • The wide-width peanut harvester

  Giň ini arahis ýygnaýjy

  Giň ini bolan arahis hasyly, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen nohut ýygnamak enjamlarynyň täze görnüşidir.Bu modeliň enjamlary, nohut ekmegiň talaplaryna we ösüş aýratynlyklaryna has gowy uýgunlaşdyrylyp bilner.Bir wagtyň özünde gazuw-agtaryş, topragy arassalamak, daglamak we ýatmak funksiýalaryny amala aşyrmak üçin traktorlar bilen ulanylyp bilner.Operasiýa prosesi birkemsiz we şol bir wagtyň özünde ulanylyp bilner.Dört hatar ýygnamak, iş wagtynda ýokary netijelilik, güýçli ulanmaklyk, ýokary ygtybarlylyk ...
 • The multifunctional windrower

  Köp wezipeli şemal

  Köpugurly ýel energiýasy ýönekeý we ýerlikli gurluşyň, amatly işlemegiň we hyzmat etmegiň, kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň, az energiýa sarp edilişiniň, durnukly öndürijiliginiň, ygtybarlylygynyň we berk ulanylyşynyň aýratynlyklaryna eýedir.Esasanam ownuk ýerlerde, daglarda, depelerde we samany ulanmagy talap edýän ýerlerde tüwi, üç bugdaý, soýa we gamyş ýygnamak üçin has amatlydyr..(Investmenthli maýa goýumlaryny yzyna almak üçin 20 gün işlemek)