Ösen dizaýnly köp wezipeli

Gysga düşündiriş:

Tüwi we bugdaý otlaýjy, esasan, iýmitleniş stolundan, çarçuwadan, konkaw ekrandan, deprekden aýrylýan deprekden, maşyn örtüginden, gollanma plastinkasyndan, fanatordan, titreýän ekrandan we geçiriji enjamdan durýar.Ezmek derejesi pes, aýyrmagyň derejesi ýokary we ýitginiň derejesi pes.Gaýtadan goýbermezden bir gezek aýryp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ösen dizaýn, ykjam gurluş we ýokary hilli gurluş polat bilen köp wezipeli.Bu enjam däneleri, samany, dänäni we samany arassalamak we aýyrmak üçin eksenel akym deprek basmak tehnologiýasyny we howa göwrümini arassalamak tehnologiýasyny kabul edýär.Aýralygyň, ownuk ýitginiň we ýokary çykaryş tizliginiň artykmaçlyklary bar.Ylymlar akademiýasynyň gözleg instituty.Tejribeli dänäni öwrenmek üçin iň oňat maşyn, daýhanlaryň hasyly üçin gowy kömekçi.Önüm bugdaý we tüwi öndürýän ýerlerde oba ýerleri, düzlükler, orta derejeler, depeler we ş.m. giňden ulanylýar.Esasan soýa, bugdaý, arpa, tüwi, mekgejöwen, tüwi, zorlamak we ş.m. ekinleri hasyl etmek üçin ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

Täze tüwi we bugdaý hasyly, ösümlikleri we tüwiniň, bugdaýyň, soýa we beýleki däneleriň bir gulagyny basmak üçin laboratoriýada ulanylýan kiçijik elektrik bugdaý we arassalaýjy maşyn.Bu enjam däneleri zyňyp, arassalap we aýryp bilýär we galyndylary barlamak we arassalamak üçin gapagy aňsatlyk bilen açyp bilýär.Öli burçy arassalamak ýok, garyşdyrmak düýbünden kepillendirilmeýär.Oňaýly bugdaý, pes ýitgi, aňsat arassalamak we ýeňil hereket etmek ýaly artykmaçlyklara eýedir.Enjamyň ýüzüne tutuşlygyna sepilýär, güýçli poslama garşylykly, bir ösümlik ekişiniň talaplaryna laýyk bolup bilýär.Acrossurduň ondan gowrak welaýatynda we şäherlerinde oba hojalygyny öwreniş institutlarynda ulanyldy.

Tüwi we bugdaý otlaýjy, esasan, iýmitleniş stolundan, çarçuwadan, konkaw ekrandan, deprekden aýrylýan deprekden, maşyn örtüginden, gollanma plastinkasyndan, fanatordan, titreýän ekrandan we geçiriji enjamdan durýar.Ezmek derejesi pes, aýyrmagyň derejesi ýokary we ýitginiň derejesi pes.Gaýtadan goýbermezden bir gezek aýryp bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki: