Habarlar

 • Several common peanut shellers

  Birnäçe adaty nohut gabyklary

  Arahis atmagyň usullary esasan mehaniki däl oklara we mehaniki oklara bölünýär.Häzirki wagtda mehaniki nohut gabyk enjamlary esasan bazarda ulanylýar.Dürli prinsiplere we ok atmagyň gurluş görnüşlerine görä, komonyň esasy görnüşleri ...
  Koprak oka
 • Technical principle of full-feed peanut picking machinery

  Doly iýmitlenýän nohut ýygnamak tehnikasynyň tehniki ýörelgesi

  Doly iýmitlenýän nohut ýygnaýjy maşyn, nohut ýygnamak, bölmek we arassalamak amallaryny ýerine ýetirip bilýän meýdan iş enjamydyr.Doly iýmitlenýän miweleri ýygnamak ýörelgesi Doly iýmitlenýän miwe ýygýan maşyn işlese, ähli nohut ösümlikleri ...
  Koprak oka
 • Combined peanut harvesting technology of lift chain and shovel chain

  Lift zynjyrynyň we belgi zynjyrynyň birleşdirilen nohut ýygnamak tehnologiýasy

  .Mysal üçin adaty bir belgi zynjyrynyň birleşýän arahis hasylyny alsaň, esasan ...
  Koprak oka
 • Two-stage peanut harvesting machinery

  Iki basgançakly nohut ýygnamak enjamlary

  Arahis ýygnamagyň ähli prosesi iki esasy tapgyra bölünýär: birinji etap we ikinji etap.Birinji etapda nohut ýygnamak üçin gazmak, topragy aýyrmak we düýbüni tutmak işleri ulanylýar., arassalamak we miwe ýygnamak.Adaty iki basgançakly nohut ýygnamak ...
  Koprak oka
 • Corn and soybean planters made in China

  Hytaýda öndürilen mekgejöwen we soýa ekýänler

  Mekgejöwen, soýa, pagta we beýleki uly däne ekinleri ekilende, isleg boýunça bir däne ýa-da deşik ekiş köplenç ulanylýar.Häzirki wagtda Hytaýda iň köp ulanylýan keseligine disk, rozetka tigir we pnewmatik nokat (deşik) tohumlarydyr.Asma ekiji adaty deşik ekişidir ...
  Koprak oka
 • The requirements of corn planter for soil conditions

  Mekgejöwen ekýänleriň toprak şertlerine bolan talaplary

  Mekge mehanizirlenen ýokary hasylly ösdürip ýetişdirmek tehnologiýasy, ýokary hasylly we ýokary netijelilik bilen ösdürip ýetişdirmekdir.Ol hozuň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp biler ýaly, standartlaşdyrylan, nusgawy ösdürip ýetişdirmek we giňişleýin oba hojalygy çäreleri arkaly topragyň ýokary hasyllylygyna esaslanýar ...
  Koprak oka
 • Agronomic requirements for potato harvesters

  Kartoş ýygýanlar üçin agronomiki talaplar

  Kartoşka hasylynyň agronomiki şertleriniň mehanizasiýasy, agronomiki çäreleriň göterijisi hökmünde, agronomiki çäreler bilen biri-birine uýgunlaşmaly we ösdürmeli.Diňe şeýle etmek bilen häzirki zaman oba hojalygynyň tehnologiýasy we enjamlary derejesi gowulaşyp biler.1. Pla ...
  Koprak oka
 • Cultivated land conditions used by potato mechanical harvesters

  Kartoşkanyň mehaniki hasylyny ulanýan ekin meýdanlary

  Kartoş ýygýanlar iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp, önümçilik çykdajylaryny azaldyp, kartoşka ýygmagyň hilini ýokarlandyryp bilerler.Beýleki enjamlar ýaly, her önümiň hem araçäk şertleri we amatly önümçilik şertleri bar, kartoşka ýygýanlaram muňa goşulmaýar.Kartoşka hasylynyň bahasy i ...
  Koprak oka
 • threshing machine thresher sheller machinery in agricultural support customized

  oba hojalygyny goldaýan bugdaý maşynlary ýuwujy enjamlar

  “Xuzhou Chengsuli Machinery” bugdaý, tüwi, mekgejöwen, soýa, pişik noýbasy, kömelek noýbasy, gyzyl noýba, mekgejöwen, däneli, afrikaly tüweleý ýaly dürli ekinleri ösdürip ýetişdirip bilýän dürli süpürgiçleri işleýär.Traktoryň yzky çykyş şahasy bilen birikdirilip bilner we ...
  Koprak oka
 • Bugdaý meýdany daş ýygýan , Çagyl ýygnaýjy , Öz-özüňi düşürýän daş seçiji

  Bugdaý meýdanlaryny ýygnaýjy ekin meýdanlarynyň köpüsinde çygly eroziýa, ekinleriň ekilmegine, ösmegine we ösmegine täsir edýän, şeýle hem ekerançylyk we dolandyryş üçin uly oňaýsyzlyk döredýän köp çygly bar.Daşlary ýygnamagyň el usuly diňe zähmeti talap etmeýär, arassa däl ...
  Koprak oka
 • Xuzhou chens-lift corn maize sheller threhser machine for argriculture

  Sýuzhou, ekerançylyk üçin mekgejöwen mekgejöwenini satýan maşyn

  Mekgejöwen siňdirijiniň wezipesi, guradylan mekgejöwen gulaklaryny basmakdyr.Olaryň köpüsi eksenel akymyň deprek görnüşi, şeýle hem dik basma disk görnüşi.Önümçiligiň ýokary netijeliligi, oňat bugdaýyň hili, aňsat işlemegi, ýönekeý gurluşy, berkligi we berkligi, ygtybarly iş we bilelikde ...
  Koprak oka
 • Arahis saýlaýjynyň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly

  Arahis ýygnalanda adaty usul hasyl almak üçin işçi güýjüni ulanmakdyr, bu gaty netijesiz we köp wagt alýar.Her gün ir turmak işini talap edýär.Anöne nohut saýlaýjyny ulanmak başga.Işi gaty ýokary, hasyl ýygnamak wagty bolsa gaty gysga ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2