Kartoş ýygýanlar üçin agronomiki talaplar

Agronomiki şertleriniň mehanizasiýasykartoşka ýygýanagronomiki çäreleriň göterijisi hökmünde agronomiki çäreler bilen biri-birine uýgunlaşmaly we öňe sürmeli.Diňe şeýle etmek bilen häzirki zaman oba hojalygynyň tehnologiýasy we enjamlary derejesi gowulaşyp biler.

https://www.chenslift.com/news/agronomic-requirements-for-potato-harvesters/

1. Ekiş çuňlugy

Kartoşkanyň ekiş çuňlugy gaty çuň bolmaly däldir.Ekiş gaty çuň ýa-da öňünden taýýarlanan bolsa, kartoşka gaty çuň öser, bu mehanizirlenen hasyl üçin amatly däl.

2. Setir aralygy ekmek

Kartoşka ekiş hatarynyň aralygy gaty dar bolmaly däldir, gaty dar bolsa, ters hataryna täsir ederkartoşka ýygýanwe kartoşka kökleriniň zeperini ýokarlandyrmak;gaty giň, kartoşka ekmegiň dykyzlygynyň we hasyllylygynyň ýokarlanmagyna täsir eder.Diňe dykyzlygy we hasyllylygy üpjün edip bilmän, tersine hatarlarda mehanizirlenen hasyly hem ýeňilleşdirip bilýän, şeýle hem gowy şemalladylýan we ýagtylyk beriji gurşawda kartoşkanyň ösmegine amatly bolan dykyz ekişleriň giň we dar hatarlaryny ulanmak iň gowusydyr. .

https://www.chenslift.com/factory-direct-sale-multifunctional-potato-sweet-potato-harvester-product/3. Ekiş nagşy

Howa, toprak, suw we dökün we dürli görnüşler sebäpli kartoşka tekiz ekiş, dag gerşini oturtmak we plastmassa film ekmek ýaly dürli ekiş usullaryny emele getirdi.Dürli ekiş usullary uýgunlaşdyrylmaly we gabat gelmelikartoşka ýygýanmahabatlandyrmakda we ulanmakda tehnologiýa.

(1) Tekiz ekiş tertibi.Tekiz ekiş tertibi depe, beýik, sowuk, salkyn we irki ekin meýdanlarynda esasy ekiş tertibi.Tehnologiýanyň açary çyglylygy saklamak, topragy mümkin boldugyça az sürmek we ak samanyň üstünde tohumlandyrmak, ekiş we toprak ösdürip ýetişdirmek işlerini tamamlamakdyr.Mehanizirlenen hasyl almak üçin iň amatlysy, giň we dar hatarlarda dykyz ekiş, 60 sm ini hatar kanal we 40 sm dar hatar iki hatar kartoşka bilen 30 sm ösümlik aralygy, bu diňe howa çalşygy üçin amatly däl we ýeňil geçiriş, ýöne hasyl ýygnamagy hem ýeňilleşdirýärkartoşka ýygýanlarters hatarlarda, döwüliş tizligini peseltmek we hasyllylygy ýokarlandyrmak.arassa nyrh.Şeýle-de bolsa, dag gerşinde ekilen kartoşkany mehanizirlenen hasyl bilen deňeşdireniňde, güýç sarp edilýär.Kartoşkanyň topragy bölmek täsiri pes.

(2) Dag gerşini oturtmak tertibi.Bu ýokary suw we dökün meýdanlarynyň esasy ekiş usulydyr we tehnologiýanyň açary dag gerşini ekmekdir.Dag gerşini ekmek topragyň güýjüni we giňişligini doly ulanyp biler.Kartoşkanyň ösýän döwründe howa çalşygynyň, ýagtylygyň ýaýramagynyň we suw basmagynyň öňüni alyş täsirini netijeli gowulandyryň.Bu ekiş tertibi diňe bir kartoşka ösdürip ýetişdirmek, dökünlemek we toprak ösdürip ýetişdirmek üçin amatly bolman, eýsem kartoşka hasylyny ýygnamak üçin hem amatlydyr.Adatça işiň giňligi talap edilýärkartoşka ýygýan60 sm-den uly ýa-da iki esse köpelýär.Hasyl ýygnamakda güýç sarp etmek az bolýar, aýralyk täsiri gowy, döwülme derejesi pes we arassa hasyl ýokary.

https://www.chenslift.com/factory-direct-sale-multifunctional-potato-sweet-potato-harvester-product/

(3) Mulç ekmek tertibi.Has gowy suw we dökün şertleri bolan şäherleriň we şäherleriň töwereklerinde, kartoşkany ösdürip ýetişdirmek üçin plastmassa plýonkanyň ulanylmagy diňe bir kartoşkany bazara çykarmak we peýdasyny ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, hasyllylygy ýokarlandyryp, hilini ýokarlandyryp biler.Thekartoşka ýygýangowy aýralyk effekti bilen mehanizasiýa edilen kartoşka ýygnamak üçin ulanylmaly.Amal wagtynda hasyl ýygnamak paralel amala aşyrylmalydyr we üzümleriň we mulç filminiň döremegine we petiklenmegine aýratyn üns berilmelidir.


Iş wagty: 17-2022-nji fewral