Kartoşkanyň mehaniki hasylyny ulanýan ekin meýdanlary

Kartoş ýygýanlariş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp, önümçilik çykdajylaryny azaldyp we kartoşka ýygmagyň hilini ýokarlandyryp biler.Beýleki enjamlar ýaly, her önümiň hem araçäk şertleri we amatly önümçilik şertleri bar, kartoşka ýygýanlaram muňa goşulmaýar.Kartoşkanyň hasylynyň bahasyarzan däl we hilikartoşka ýygýanlarbazarda-da deň däl.Kartoşka enjamlarynyň öndürijiligine has gowy oýnamak we enjamlarymyzyň hyzmat ediş möhletini gowulandyrmak üçin kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen önüm aýratynlyklaryna görä, ulanyjylaryň köpüsine degişlidir.

https://www.chenslift.com/the-potato-harvester-product/

1. kiçi eňňit

Kartoşka ekiş ýerleri adatça depe, beýik, sowuk we salkyn ýerlerdir we ýerleriň köpüsi gury ýer.Oba hojalygynyň tehnikasy amallary, adatça, eňňidiň täsiriniň öňüni alyp, eňňidiň keseligine ugrukdyrylýar.Kartoşkany ýygnaýjy enjam, eňňit meýdanlarda işlän mahaly belli bir ygtybarly gradiýent bahasyna eýe, adatça 8 ° töweregi.Eger bu bahadan uly bolsa, kartoşka ýygýan bölümiň agyrlyk merkezi gyrada süýşer, bu hasylyň hiline täsir eder we enjamyň agdarylmagyna sebäp bolar.

2. ýer derejesi

Kartoşkany mehanizirlemek üçin ýerler ýer derejesini we çukurlarsyz saklanmalydyr, bu kartoşkany mehanizirlemegiň hilini ýokarlandyrmagyň esasy şerti.Inerdäki çukurlar kartoşka ýygnaýjynyň durnuksyz çuňlukda gazmagyna sebäp bolar.Onerdäki çukurlara duş gelende, gazuw-agtaryş çuňlugy ýokarlanýar, traktoryň ýüki köpelýär we kartoşka topragynyň bölünişi düşnükli däl, kartoşka ýygnaýjy enjam bolsa ýykylmaga ýykgyn edýär.Raiseder göterilende gazmagyň çuňlugy azalýar, kartoşkanyň döwülmegi ýokarlanýar we kartoşkanyň sap hasyly azalýar.

3. uly meýdany

Mehanizirlenen kartoşka ýygnamagyň aýratynlyklary ýokary hilli we ýokary netijelilikdir.Kartoşka ýygnaýjy, mehanizasiýanyň netijeliligini ýokarlandyrmaga amatly däl we iş çykdajylaryny ýokarlandyrýan ekerançylyk ýerleriniň ownuk böleklerinde ýygýar.

4. Amatly transport

Kartoşkany mehanizirlemek üçin, ilkinji nobatda, kartoşka ekiş meýdançalarynyň arasynda kartoşka ýygýan bölümiň kadaly işlemegini üpjün etmek zerurdyr.Şonuň üçin kartoşka hasylyny ýygnamak döwründe ekin meýdanyny gowy saklamaly we goldamaly, ekin meýdanlaryny geçirmek prosesinde kartoşka ýygýan bölümiň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin elmydama rahat ýagdaýda saklamaly.

5. çuňňur ekin meýdanlary

https://www.chenslift.com/the-potato-harvester-product/

Kartoşkanyň ösmegi we ösmegi oňat suw we dökünleri saklamak häsiýetli hasylly, gowşak we çuň topragy talap edýär, bu bolsa kökleriň giňelmegine kömek edýär.Gazuw-agtaryş çuňlugyna mümkin boldugyça gözegçilik etmek we sürgüniň aşaky gatlagyny döwmezlik üçin kartoşka köküniň çuňlugynda işlemek üçin peýdaly bolan kartoşkany mehaniki ýygnamagyň talaplaryna laýyk gelýär we ýüküň köpelmegine sebäp bolýar we kartoşka topragynyň bölüniş täsirine täsir edýär.

6. topragyň kadaly çyglylygy

Kartoşkany mehaniki usulda ýygnamak, kartoşkanyň ýygnalýan ekin meýdanlarynyň toprak çyglylygyna esasy talap bolan kartoşka köküni gazmagy we aýyrmagy talap edýär.Şol toprak dürli çyglylyk sebäpli dürli mehaniki häsiýetlere eýe.Suwuň düzümi pes bolanda toprak gaty bolýar we kartoşkany ýygnamaga garşylyk uly bolýar;suwuň düzümi aşaky plastmassa çägine ýetende, toprak ýumşak we hasyl ýygnamaga garşylyk az bolýar, bu bolsa topragyň amatly hasylydyr.Suw köpelip, ýelme çägine ýetende, ýelme güýji ýüze çykýar we toprak kartoşka ýygnaýjynyň işleýän böleklerine we ýöreýiş enjamlaryna ýapyşýar, hasyl ýygnamaga garşylygy ýokarlandyrýar we kartoşka topragy arassa bölünmeýär, hatda ýygnalyp bilinmeýär. .

https://www.chenslift.com/the-potato-harvester-product/

Toprak, suwuň düzümine baglylykda gaty, plastmassa we akýan üç dürli fiziki ýagdaýy görkezýär.Gaty ýagdaýda toprak biri-birine ýapyşmaýar we kartoşka ýygnaýjynyň işleýän ýerlerine ýapyşmaýar.Şeýle-de bolsa, çyglylygy 10% -den az bolan toýunly topraklar gaty birleşýär we gaty palçyklary emele getirip biler.Plastiki ýagdaýda toprak öz agramy bilen deformasiýa edilip bilner we barlanylýan topragyň öndürijiligi gowulaşýar, ýöne häzirki wagtda kartoşka ýygýan bölüm meýdanda adaty hasyl alyp bilmeýär.Şonuň üçin kartoşka ýygnaýjy pes çyglylyk we has gowy dolandyryş bilen kartoşka meýdanlarynda hasyl alýar, toprak has ýitileşýär, gazmaga garşylyk az we toprak aňsatlyk bilen süzülýär.

7. galyndysyz toprak

https://www.chenslift.com/the-potato-harvester-product/

Kartoşkanyň mehanizirlenen hasylyny ýygnamagyň düýp manysy, kartoşkanyň ösýän ýerinde sürýän gatlagy süzmekdir.Tutuş prosesde gazuw-agtaryş belgi topragy çuňňur kesip, herekete getirýär;Aýlanýan ekran we swing ekrany ýaly aýralyk mehanizmleri, kartoşka kökleriniň düýbüni tutmak we ýygnamak üçin belli bir tizlikde we amplitudada süzgüç we gowşuryş ýagdaýynda.Şonuň üçin toprakda daşlaryň, demir simleriň, demir dyrnaklaryň, malçanyň, örgünleriň we beýleki gaty ýa-da ýumşak süýümleriň bolmazlygy talap edilýär, şonuň üçin gazuw belgisine zeper ýetirmezlik, aýlanýan ekrany ýapmak, aýralyk mehanizmini ýapmak, we mehanizirlenen kartoşka ýygmagyň hiline täsir edýär.


Iş wagty: -20anwar-22-2022