Mekgejöwen ekýänleriň toprak şertlerine bolan talaplary

Mekge mehanizirlenen ýokary hasylly ösdürip ýetişdirmek tehnologiýasy, ýokary hasylly we ýokary netijelilik bilen ösdürip ýetişdirmekdir.Ol, ýokumly maddalaryň, ýagtylygyň, temperaturanyň, suwuň, ýylylygyň, ýylylygyň we ş.m. zerurlyklary doly kanagatlandyryp biler ýaly, standartlaşdyrylan, nusgawy ösdürip ýetişdirmek we giňişleýin oba hojalygy çäreleri arkaly topragyň ýokary hasyllylygyna esaslanýar. mekgejöwen öndürilýär.Şonuň üçin ulanmakmekgejöwen ekýänlertekiz ýer, tekiz suwaryş we zeýkeş, baý toprak organiki maddalary we mekgejöwen ekmek üçin ýokary hasyllylygy bolan ýerleri saýlamaly.

https://www.chenslift.com/wheat-seeder-product/

1. Çuň toprak we gowy gurluş

Mekgejöwen kök gatlagy dykyz we sany köp, dik çuňlugy 1m-den gowrak, gorizontal paýlanyşy bolsa 1m töweregi bolup, toprakda güýçli we dykyz kök ulgamyny emele getirýär.Mekge kökleriniň sany, paýlanyşy we işjeňligi toprak gatlagynyň çuňlugy bilen berk baglanyşyklydyr.Çuňňur toprak gatlagy janly toprak gatlagynyň çuň bolmalydygyny, esasy toprak gatlagynyň we ýerasty gatlagyň galyň bolmalydygyny aňladýar.Işjeň toprak gatlagy ýetişen sürüm gatlagydyr, toprak boş, uly we kiçi gözenekleriň paýy ýerliklidir, suwuň, dökünleriň, gazyň we ýylylygyň faktorlary biri-biri bilen utgaşdyrylýar, bu bolsa ösmegine kömek edýär. kök ulgamy.Toprak gatlagy gaty inçe bolsa, kök ulgamynyň dik ösmegi çäklendiriler, dökün we suw üpjünçiligi deňagramsyz bolar we hasyl pes bolar.Umuman aýdanyňda, mekgejöweniň ösmegine amatly bolan toprak gatlagynyň galyňlygy azyndan 0.82 m ýa-da ondanam köp saklanmalydyr.

https://www.chenslift.com/wheat-seeder-product/

2. lander tekizlenmeli

Ekişden ozal mekgejöweniň ekin meýdanynyň beýikligi yzygiderli we çukur bolmazlygy üçin sürülmeli we tekizlenmeli.Ekişiň hiline täsir etmezlik üçin uly saman ýygnamaly.

3. owokarky organiki maddalar we sürüm gatlagynda bar bolan ýokumly maddalar

Mekgejöweniň ösüşinde topragyň ýokumly maddalarynyň üpjünçilik ukybyny ýokarlandyrmak ýokary hasyl almak üçin maddy esas bolup durýar.Mekgejöweniň siňdirýän iýmitleri esasan toprakdan we dökünlerden gelýär.Mekgejöweniň talap edýän iýmitleriniň 3/5 ~ 4/5 topragyň üpjünçiligine, dökünlerden 1/5 ~ 2/5 baglydyr.Topragyň potensial hasyllylygy, degişli paýy, çalt iýmitlenmegi, ýokumly maddalaryň köp bolmagy we üznüksiz we deňagramly üpjünçilik sebäpli mekgejöweniň ösüş döwründe defertilizasiýa we wagtyndan öň garramak ýok.Topragyň duzlulygy we kislotasy (pH) mekgejöweniň ösmegine we ösmegine uly täsir edýär.Umuman aýdanyňda, mekgejöweniň pH bahasyna uýgunlaşma diapazony 5.0 ~ 8.0, ýöne bitaraplyga ýakyn pH bahasy 6.5 ~ 7.0.Bugdaý, günebakar we şeker şugundyry bilen deňeşdirilende, mekgejöweniň aşgar çydamlylygy pes.Duzlaryň arasynda hlorid ionlary mekgejöwen üçin has zyýanlydyr.

https://www.chenslift.com/wheat-seeder-product/

4. Topragyň ýapylmagy we suwuň saklanyşy

Highokary hasylly mekgejöwen meýdanlarynda, çuňňur ýetişen toprak gatlagy, baý organiki maddalar, suwda durnukly agregatlar we sürüm gatlagynyň aşagyndaky ykjamlygy sebäpli ýetişen toprak gatlagy suwy çalt öwrenýär we esasy toprak gatlagy suwy gowy saklaýar , şonuň üçin köplenç ýer gatlagynyň aşagynda çygly bolýar.güýçli guraklyga garşy döwlet.

https://www.chenslift.com/wheat-seeder-product/

Jemläp aýtsak,mekgejöwen ekýänlerýokary hasylly, ýokary netijelilik we intensiw mekgejöwen ekmek üçin oba hojalyk tehnikasydyr.Dogry saýlamakmekgejöwen ekijimekgejöwen ekiş topragy bolsa mekgejöweniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin möhüm şertdir.


Iş wagty: Fewral-24-2022