Önümler

 • Groundnut peanut picker harvestering machine pirce of High Output Dry And Wet

  Oner togalagynyň nohut ýygýan maşynlary, ýokary öndürijilikli gury we çygly piros

  Bu nohut saýlaýjy maşyn gury nohut we çygly nohut üçin amatlydyr.Specialörite materialdan ýasalan baldak adsorbsion lentasy, ýeliň täsiri astynda galyndylary bir gezek bölýär.

  Aýratynlyklary:

  1. Arakesme derejesi 1% -den pes

  2. Işlemek üçin ýönekeý we çeýe, ulanmak aňsat

  3. Motor, dizel dwigateli bilen hereket edip ýa-da herekete geçmek üçin traktyň yzky şahasyna kontakt edip bilersiňiz

  4. Eksantrik titreýän ekran gurluşyny ulanyp, ikinji derejeli tertipleşdirmek we aýralyk effekti idealdyr.

  5. Arahis ýygnaýjy maşyn has durnukly öndürijilige we dowamly iş ukybyna eýe bolan ulaldylan rulonlary we has galyň materiallary kabul edýär.Partshli bölekleriň işleýşi utgaşdyrylýar.

 • Automatic Groundnut Picking Machine/groundnut/ Peanuts Combined Harvester/peanut Picker Farming Machine

  Awtomatiki ýer hozy ýygýan maşyn / hoz / nohut kombinirlenen hasyl / nohut saýlaýjy ekerançylyk maşyny

  Arahis ýygnaýjy esasan nohut ýygnamak üçin ulanylýar.35-80 at güýjüne gabat gelýär.Arahis ýygnaýjy gazuw-agtaryş işlerini, arassalamagy we bir amalda boşadyp biler we ösümlikleri örtmezden we pes zyýan bilen ownuk nohut ekmek üçin amatlydyr.Zähmet talaplaryny ep-esli azaldar we iş netijeliligini ýokarlandyrar.Şeýle hem kartoşka, sarymsak, süýji kartoşka, käşir we dermanlyk materiallar ýaly ýerasty kök ekinlerini ýygnamak üçin ulanylyp bilner.Highokary hasyl ýygnamagyň netijeliligi, ownuk zeper ýetmegi, ýeňil işlemegi, yrgyldy ýok, dykylmazlygy, çalt süzülmesi we aglomerasiýasy, ýönekeý gurluşy we uzak ömri bar.Ulanylýan toprak görnüşleri: çägeli toprak, çägeli toprak, orta toýun topragy, malç ekerançylyk ýerleri.Gowy hili we ygtybarly iş öndürijiligi sebäpli, köp ýyllaryň dowamynda daýhanlaryň arasynda meşhur boldy we ýokary girdejili.

   

 • Farm Tractor Mounted Peanut Harvester Groundnut Digger Machine With High Quality Mini Harvester For Peanut Harvest

  Fermer traktory, nohut hasyly üçin ýokary hilli kiçi hasyl ýygnaýan nohut hasylyny ýygnaýar.

  Gazmak üçin birleşdirilen arahis hasyly, esasan, üzüm üzüji enjamdan, gysgyç zynjyryndan, Gazuw belgi we beýleki böleklerden durýar.Arahis ösdürip ýetişdirmek we eltip bermek işleriniň tertipliligini, arassalygyny we tekizligini üpjün ediň.

  Üzüm üzüji enjamyň artykmaçlygy :

  1.1 Güýçli we çydamly, gaty toprak we gaýalara duş gelende egilmez we deformasiýa bolmaz;

  1.2 Agzyň ýiti dizaýny, bölünişi doly we nohut nahallary gysylmaýar;

  1.3 Gurmak beýikligi we burçy sazlanyp bilner we ulanylyşy güýçli.(Ainerine, topragyň gurluşyna we ösümlik ýagdaýyna görä sazlanyp bilner.)

  Gysgyç zynjyrynyň artykmaçlygy:

  2.1 Berkidiji zynjyryň ýapgyt burçunyň dizaýny, nahallary ösdürip ýetişdirmegiň täsiri gowy we toprak arassa;

  2.2 Uly açylyş dizaýnyny kabul edýär we ýapmagyň wagty gysga;

  2.3 fromerden gysýan nokadyň beýikligi kiçi we pes ekinleri ýygnamagyň uýgunlaşmagy has gowudyr.

  2.4 Öňe sürülýän tizlik 1m / s bolanda, gysyş zynjyrynyň tizligi 1,2m / s, gysyş tizliginiň mukdary 0,7m / s, α2 + β2 = 92 °, üzümler hemişe ýokaryk galýar we polo positiveitel çykarmak işi amala aşyrylýar. .

 • Corn Maize Soybean Tractor Precision Seed Planter Seeder Corn Machine 4 Row Cheap Price

  Mekgejöwen mekgejöwen soýa traktory takyk tohum ekýän tohum mekgejöwen maşyny 4 hatar arzan baha

  Tohumçynyň ekiş tizligi durnukly, her hataryň ekiş tizligi yzygiderli, tohum tohumynda deň paýlanýar, tohumyň üstündäki topragyň galyňlygy esasan birmeňzeş, tohumyň döwülmegi pes, the deşikleriň sanynyň ýokary derejesi we däne aralygynyň hünär derejesi ýokary.Topragyň gowy şertleri bilen ekin meýdanlaryny ösdürip ýetişdirip bolmaýar.

 • Rice corn multifunctional thresher and thresher large diesel wheat thresher

  Tüwi mekgejöweniň köp wezipeli we uly dizel bugdaý otlaýjysy

  Bu köpugurly siňdiriji, saýlanan bugdaý bölümleri, bölüji enjamlar, arassalaýyş bölümleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu taýagyň umumy artykmaçlyklary şulardan ybarat: 1. Arassa bugdaý, otlaryň pes ýitgisi we haramlygy aýyrmak;2. Hasyl ýygnan däneleriň pes haramlygy;3. Az döwülen däneler we az zyýan;4. Dürli ekinler üçin amatly goşa iýmit girelgeleri 5. Hereket etmek aňsat;6. Firma bölekleri, ýönekeý gurluş, zeper ýetirmek aňsat däl;7. Ykjam ululygy;8. productionokary önümçilik kuwwaty.

 • Factory direct sale multifunctional potato sweet potato harvester

  Zawodda köpugurly kartoşka süýji kartoşka ýygnaýjy

  “Chens-lift” kompaniýasy tarapyndan öndürilen kartoşka hasyly, dürli hatar aralyklaryna laýyk gelýän 18-800 at güýjünden jemi 13 kuwwatly modele eýe.Uzak ömür we beýleki artykmaçlyklar.Ulanyjylar öz meýdan zerurlyklaryna görä dürli modelleri satyn alyp bilerler.

 • Full-feed peanut picker

  Doly iýmitlenýän arahis saýlaýjy

  1. Doly iýmitlendiriş görnüşi: Diňe nahallary zyňyň, nahallar awtomatiki bölüner.

  2. Gury we çygly ulanmak: gury nohut, täze güller miwe ýygnamak üçin ulanylyp bilner.

  3. Netijeli, saýlama tizligi99% -den gowudyr, ýitginiň derejesi 1% -den az.

  4. Iki sany uly teker:Hereket etmek aňsat, meýdanda we howluda erkin hereket edip biler.

  5. Meýletin38-70 at güýjitraktor PTO.
   
  6.Uzak hyzmat lifti: Uly deprek, galyň material

   

 • 4UQL-1600III Rock picker

  4UQL-1600III Daş saýlaýjy

  Ekin meýdanlaryndaky daşlar ekişiň girdejisine ep-esli derejede täsir eder we şol bir wagtyň özünde ekiş tehnikasyna, meýdan dolandyryş tehnikasyna we hasyl ýygnamak enjamlaryna zyýan ýetirer.Oururdumyzyň günbatarynda, demirgazyk-günbatarynda we demirgazygynda köp ýurtda köp sanly daş bar.

  Toprakdaky daşlary çykarmagyň kynlygy we arassa çykdajy meselesini çözmek.Kompaniýamyz 4UQL-1600 daş ýygýan maşynyň täze görnüşini öndürýärIII120 at güýji dört tigirli traktor bilen enjamlaşdyrylan.Üç nokatly traktoryň üsti bilen daş ýygýan maşyna birikdirildi.Traktor daş ýygnamak işini alyp barýar.Gazuw-agtaryş pyçagy ekinleri we topragy hasyl ýygnamak üçin topraga girýär we öňdäki zynjyr hataryna daşalýar, soňra ekinler we toprak yzky deprekde akýar.Deprek aýlanmagy bilen toprak syzýar we daşlar konweýer kemerine ýüklenýär.

  Bu daş ýygnaýjy maşyn, daýhan dostlarynyň daş saýlamak meselesini netijeli çözýär.Daş ýygýan maşyn dag magdanlarynda ekin meýdanlaryny meliorasiýa etmekde, galyndylaryň täsir edýän ýerini abatlamakda, suwa zeper ýeten ekerançylyk ýerlerini abatlamakda, daşlary aýyrmakda we gurluşyk galyndylarynda uly rol oýnady.

   

 • JP Series laser land leveler

  JP seriýaly lazer ýer derejesi

  ýokary takyk ýerleri tekizlemek amallary.

  1JP seriýaly lazer gury ýer traktorlarymyz bilen ulanylýar.Esasan gury ýerlerde tekiz meýdan işlerinde ulanylýar, bu suwaryş suwuny tygşytlamak, önümçiligi ýokarlandyrmak, dökünleriň ulanylyş derejesini ýokarlandyrmak, ýer ulanyş derejesini ýokarlandyrmak, ýer ulanyş netijeliligini ýokarlandyrmak we gazanmak üçin amatlydyr.

  Bu önümiň çarçuwaly gurluşy ownuk işleýiş ýüküniň, ýokary öndürijiligiň, işiň pes bahasynyň we ýeriň gowy täsiriniň we ş.m. aýratynlyklaryna eýe bolup, ekerançylyk we tekizlik tehnologiýasyny ösdürmekde iň oňat enjamdyr.

   

   

 • 12PJS series deep loose laser grader

  12PJS seriýaly çuňňur lazer grader

  Çuňňur lazer grader, ýokary at güýji traktorlary bilen ulanylýan ekerançylyk maşynydyr.Esasan hatarlaryň arasynda topragy ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýar.Ordinaryönekeý lazer graderleriniň ähli funksiýalaryna goşmaça, toprak sürüm gatlagynyň gurluşyny gowulaşdyrmak, sürginiň düýbüni döwmek, suwuň saklanyşyny gowulaşdyrmak we topragyň nemlendirmek ukybyny ýokarlandyrmak üçin çuňňur gowşatmak funksiýalary bar we gallanyň ösmegine kömek edýär.

  Haryt

  12PJS-200

  12PJS-250

  12PJS-300

  12PJS-350

  12PJS-400

  Iş giňligi (mm)

  2000-nji ýyl

  2500

  3000

  3500

  4000

  Kuwwat (kw)

  55-65

  65-75

  75-100

  100-130

  > 140

  Netijelilik (hm2 / sag)

  1.0-1.4

  1.3-1.8

  1.6-2.0

  1.9-2.3

  2.1-2.5

  Iş tizligi (km / sag)

  5-15

  Iş aralygy (mm)

  500

  Iň ýokary gömülen çuňluk (mm)

  > = 300

  Awtomatiki tekizleme burçy (°)

  ± 5

  Signal kabul ediş burçy (°)

  360

  lazeriň işleýän radiusy (mm)

  350

  Tekizlik (mm / 100m2)

  ± 15

  Işleýän burç burçy (°)

  10 ± 2

  Gidrawlik ýag basyşy (Mpa)

  12 ± 0.5

  structural stili

  Çekiş

  Daşky gurşawyň temperaturasy (℃)

  5-40

  tigir arabasy (mm)

  1590-njy ýyl

  1790-njy ýyl

  1990

  2190

  2390

  Uzynlygy (mm)

  3000

  4400

  4400

  4600

  4800

  Ini (mm)

  2050-nji ýyl

  2650

  3050

  3550

  4050

  Boýy (mm)

  3600

  3600

  3600

  3600

  3600

  Özüňe agram (kg)

  800

  1100

  1350

  1650-nji ýyl

  2350

 • 12PJZ series self-balancing laser grader

  12PJZ seriýaly öz-özüni deňleşdirýän lazer grader

  12PJZ seriýaly öz-özüni deňleşdirýän lazer grader, kabul etmek üçin goşa kabul edijini ýa-da ýeke kabul edijini ulanyp biler.Singleeke kabul ediji bilen kabul edilende, adaty synp okuwçysy hökmünde ulanylyp bilner.Iki gezek kabul edilende, ýer bilen deňeşdirilen burçy hemişe saklamak üçin tekiz belgi awtomatiki dolandyryp bilýär, bu ýeriň hemme ýerini gorap bilýär.Fieldhli meýdanyň burçlary öli burçlardan azat we tutuş meýdan düýbünden keseligine ýa-da birneme keseligine bolup biler.

  Haryt

  12PJZ-200

  12PJZ-250

  12PJZ-300

  12PJZ-350

  12PJZ-400

  Iş giňligi (mm)

  2000-nji ýyl

  2500

  3000

  3500

  4000

  Kuwwat (kw)

  55-65

  65-76

  75-100

  100-130

  > 140

  Netijelilik (hm2 / sag)

  1.0-1.4

  1.3-1.8

  1.6-2.0

  1.9-2.3

  2.1-2.5

  Iş tizligi (km / sag)

  5-15

  Iş aralygy (mm)

  500

  Maks.deňagramlylyk burçy (°)

  ± 15

  Awtomatiki tekizleme burçy (°)

  ± 5

  Signal kabul ediş burçy (°)

  360

  lazeriň işleýän radiusy (mm)

  350

  Tekizlik (mm / 100m2)

  ± 15

  Işleýän burç burçy (°)

  10 ± 2

  Gidrawlik ýag basyşy (Mpa)

  12 ± 0.5

  structural stili

  Çekiş

  Daşky gurşawyň temperaturasy (℃)

  5-40

  tigir arabasy (mm)

  1590-njy ýyl

  1790-njy ýyl

  1990

  2190

  2390

  Uzynlygy (mm)

  3000

  4400

  4400

  4600

  4800

  Ini (mm)

  2050-nji ýyl

  2650

  3050

  3550

  4050

  Boýy (mm)

  3600

  3600

  3600

  3600

  3600

  Özüňe agram (kg)

  720

  950

  1200

  1750-nji ýyl

  2300

 • 12 PJD Series Folding Laser Land Leveler

  12 PJD seriýaly bukulýan lazer ýer derejesi

  1.Arkaly çekiş gurluşy, çarçuwany netijeli gorajak çekiş güýji üçin belli bir bufer üpjün edýär.

  2.Gyrgyçyň düýbi yza we aşak süýşýär, bu bolsa gyryjy ýokary galanda we ýykylanda gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýar.Tolkunly ýeriň daşky görnüşini azaltmak üçin işleýän wagtyňyz ýykylmak aňsat däl.

  3.Gaplaýjy gyryjy, geçirijiligini ýokarlandyrmak üçin ýöräniňizde gyryjyny goýar we işleýän wagtyňyz gyryjyny goýýar, iş giňligini ýokarlandyrýar we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

  4. Gyrgyçyň burçy sazlanyp bilner.Dürli topraklara görä, gyryjynyň iň gowy işleýän ýerine ýetmek üçin gyryjynyň iş burçy yza we yza düzüler.

  Haryt

  12PJD-350

  Maks.ini (mm)

  3500

  Min.ini (mm)

  2500-3500

  Kuwwat (kw)

  100-130

  Netijelilik (hm2 / sag)

  1.9-2.3

  Iş tizligi (km / sag)

  5-15

  Iş aralygy (mm)

  500

  Awtomatiki tekizleme burçy (°)

  ± 5

  Signal kabul ediş burçy (°)

  360

  lazeriň işleýän radiusy (mm)

  350

  Tekizlik (mm / 100m2)

  ± 15

  Işleýän burç burçy (°)

  10 ± 2

  Gidrawlik ýag basyşy (Mpa)

  12 ± 0.5

  gurluş stili

  Çekiş

  Daşky gurşawyň temperaturasy (℃)

  5-40

  Iň köp bukulma (mm)

  1000

  umumy ölçegleri (mm)

  3900 * 3550 * 1800

  Özüňe agram (kg)

  1750-nji ýyl

123Indiki>>> Sahypa 1/3