Daş saýlaýjy

  • 4UQL-1600III Rock picker

    4UQL-1600III Daş saýlaýjy

    Ekin meýdanlaryndaky daşlar ekişiň girdejisine ep-esli derejede täsir eder we şol bir wagtyň özünde ekiş tehnikasyna, meýdan dolandyryş tehnikasyna we hasyl ýygnamak enjamlaryna zyýan ýetirer.Oururdumyzyň günbatarynda, demirgazyk-günbatarynda we demirgazygynda köp ýurtda köp sanly daş bar.

    Toprakdaky daşlary çykarmagyň kynlygy we arassa çykdajy meselesini çözmek.Kompaniýamyz 4UQL-1600 daş ýygýan maşynyň täze görnüşini öndürýärIII120 at güýji dört tigirli traktor bilen enjamlaşdyrylan.Üç nokatly traktoryň üsti bilen daş ýygýan maşyna birikdirildi.Traktor daş ýygnamak işini alyp barýar.Gazuw-agtaryş pyçagy ekinleri we topragy öňdäki zynjyr hataryna geçirmek üçin topraga girýär, soňra ekinler we toprak yzky deprekde akýar.Deprek aýlanmagy bilen toprak syzýar we daşlar konweýer kemerine ýüklenýär.

    Bu daş ýygnaýjy maşyn, daýhan dostlarynyň daş saýlamak meselesini netijeli çözýär.Daş ýygýan maşyn dag magdanlarynda ekin meýdanlaryny meliorasiýa etmekde, galyndylaryň täsir edýän ýerini abatlamakda, suwa zeper ýeten ekerançylyk ýerlerini abatlamakda, daşlary aýyrmakda we gurluşyk galyndylarynda uly rol oýnady.