Tohumçy

 • Corn Maize Soybean Tractor Precision Seed Planter Seeder Corn Machine 4 Row Cheap Price

  Mekgejöwen mekgejöwen soýa traktory takyk tohum ekýän tohum mekgejöwen maşyny 4 hatar arzan baha

  Tohumçynyň ekiş tizligi durnukly, her hataryň ekiş tizligi yzygiderli, tohumlar tohum ýapragynda deň paýlanýar, tohumlaryň üstündäki topragyň galyňlygy esasan birmeňzeş, tohumyň döwülmegi pes, the deşikleriň sanynyň ýokary derejesi we däne aralygynyň hünär derejesi ýokary.Topragyň gowy şertleri bilen ekin meýdanlaryny ösdürip ýetişdirip bolmaýar.

 • Wheat seeder

  Bugdaý ekiji

  2BXJ seriýaly bugdaý ekiji, tekizlemek, çukurlamak, ekmek, dökünlemek, topragy örtmek we basmak ýaly ähli ekiş amallaryny tamamlap bilýän daşky çukur tigirli tohum we dökün çykarmak mehanizmini we üç nokatly asma enjamyny kabul edýär.

  (iki) aýratynlyklary

  1. Enjam takyk ekiş mukdary, durnukly öndürijilik we tohum tygşytlamak bilen daşky çukur tigirli tohum we dökünleri ýerleşdirmek mehanizmini kabul edýär.

  2. Enjam ekiş işiniň möhletiniň deformasiýa edilmezligini üpjün etmek üçin ýokary hilli kwadrat turbany kabul edýär.Geçiriş mehanizmi ygtybarly we ygtybarly geçiriji wilka bilen baglanyşyklydyr.

  3. Giň çukuryň açaryny kabul ediň, giňeltmek önümçiligi artdyrmak üçin peýdalydyr.

  4, Tohum mukdaryny sazlamak el tigirini we dişli guty gurluşyny kabul edýär, sazlamak has takyk we amatlydyr.

  5. Dökün gutusynyň bir tarapy tegelek ýaýyň, aşaky ýüzüniň bolsa V şekilli ýüzüni kabul edýär.Tohum turbasy tohum goýmak üçin gapdalda goýulýar, bu bolsa iş netijeliligini ýokarlandyrýar.