Sheller

 • Agricultural machinery peanut sheller made in China

  Hytaýda öndürilen oba hojalyk tehnikasynyň arahis gabygy

  Arahis gabyk maşyny, gabyk üçin gasynlanan tagtany kabul edýär, ýeliň esasy seçimi, agyrlyk güýjüni bölmek we saýlamak, saýlamak we saýlanan nohut dänelerini awtomatiki usulda halta salmak bolýar.Simpleönekeý we ykjam gurluşy, çeýe we amatly işleýşi, aňsat tehniki hyzmaty we gabygy ýokary ok atmagyň netijeliligi, ýokary öndürijilik bahasy, zähmeti tygşytlamak we zähmeti tygşytlamak we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. däne ammarlary, nebiti gaýtadan işleýän zawodlar we azyk senagaty.Şeýle hem, oba önümlerini we gül öndürýän ýerlerde aýratyn hünärli öý hojalygyny bilelikde ulanmak üçin amatly enjamdyr.Arahis gabygynyň ykjam gurluşy, aňsat işlemegi, durnukly we ygtybarly öndürijiligi, ýokary ok atmagyň netijeliligi, arahisiň döwülmegi pesligi, gowy tertipleşdirilmegi we ýitginiň pesligi ýaly artykmaçlyklary bar.

  1. Peýkam we togalanmak usuly demir rolikleriň aýlanmagy we elektrik arassalamak we klassifikasiýa arkaly gury gabyk ýörelgesini kabul edýär.

  2. Gabykly tohumlaryň döwülmegi gaty pes we gabyk owadan we çydamly demir plastinka poroşok sepmek prosesinden ýasalýar.

  3. Motoryň naprýa .eniýesi 220V, güýji 3KW.Täze mis simli motoryň ömri has uzyn.

  4. Gowy taýýarlanan ýörite saç guradyjyda tohumlary gabykdan netijeli bölüp we tohumyň dikeliş tizligini optimallaşdyryp bilýän orta ýel we hatda ýel paýlanyşy bar.

  5. Ok atýan maşyn ýokary hilli uniwersal tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr we hereket etmek aňsat bolan özboluşly gapdal dizaýny kabul edýär.

  6. Ownuk ululyk, täsirli we amatly.Peýkamyň tizligi sagatda 800–900 pişige (arahis miwesi) ýetip biler we gabygyň derejesi 98% -den ýokarydyr.

 • Rice corn multifunctional thresher and thresher large diesel wheat thresher

  Tüwi mekgejöweniň köp wezipeli we uly dizel bugdaý otlaýjysy

  Bu köpugurly siňdiriji, saýlanan bugdaý bölümleri, bölüji enjamlar, arassalaýyş bölümleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu taýagyň umumy artykmaçlyklary şulardan ybarat: 1. Arassa bugdaý, otlaryň pes ýitgisi we haramlygy aýyrmak;2. Hasyl ýygnan däneleriň pes haramlygy;3. Az döwülen däneler we az zyýan;4. Dürli ekinler üçin amatly goşa iýmit girelgeleri 5. Hereket etmek aňsat;6. Firma bölekleri, ýönekeý gurluş, zeper ýetirmek aňsat däl;7. Ykjam ululygy;8. productionokary önümçilik kuwwaty.

 • The peeling and rotating roller

  Peýkam we aýlanýan rolik

  Bu enjam ýönekeý we ykjam gurluş, aňsat işlemek, durnukly we ygtybarly öndürijilik bilen däne hasasy, gözenek paneli, konkaw plastinka, fanat, agyrlyk güýjüni sortlamak we ikinji derejeli göteriş we ş.m. ýaly birnäçe bölekden durýar.To

 • 5TYM-650 CORN THREHSER

  5TYM-650 KORN ÜÇÜNJI

  Mekgejöwen siňdirijisiniň esasy iş bölegi, enjamda oturdylan rotordyr.Rotor ýokary tizlikde aýlanýar we deprek urmak üçin urýar.Dänäni elek deşikleri bilen bölýärler, mekgejöweniň ujy maşynyň guýrugyndan, mekgejöweniň ýüpegi we derisi bolsa tuýere çykýar.Iýmit porty enjamyň ýokarky gapagynyň ýokarky böleginde ýerleşýär.Mekgejöwen oty iýmit portunyň üsti bilen bugdaý otagyna girýär.Ekin meýdanynda mekgejöwen däneleri ýokary tizlikli aýlanýan rotoryň täsiri bilen ýykylýar we elek deşiklerinden bölünýär.Iýmit girelgesiniň düşmeginiň öňüni almak üçin iýmit girelgesiniň aşaky böleginde bir böwet bar, mekgejöwen däneleriniň çökmegi adamlara agyr degýär we iň köp ulanylýan tygşytly enjamdyr.Täze mekgejöwen siňdirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, aňsat gurnamak, işlemek, tehniki hyzmat we ýokary öndürijilik ýaly köp artykmaçlyga eýe.Bugdaý mekgejöweni esasan ekran örtüginden (ýagny deprek), rotordan, iýmitlendiriji enjamdan we çarçuwadan durýar.Ekranyň we ýokarky gapagyň rotory bugdaý kamerasyny emele getirýär.Rotor esasy iş bölegi bolup, mekgejöwen ekilýär.Basym otagynda gutardym.

 • Grain thresher

  Galla oty

  Esasan bugdaý, tüwi, mekgejöwen, däneli we noýba ekinleri üçin ulanylýar.Bugdaý, bugdaý kepegi, bugdaý sypaly we bugdaý artykmaçlygy bilen dört bölünip iýmitlenip bilner.Simpleönekeý gurluşyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň, amatly tehniki hyzmatyň we işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • Multifunctional thresher with advanced design

  Ösen dizaýnly köp wezipeli

  Tüwi we bugdaý otlaýjy, esasan, iýmitleniş stolundan, çarçuwadan, konkaw ekrandan, deprekden aýrylýan deprekden, maşyn örtüginden, gollanma plastinkasyndan, fanatordan, titreýän ekrandan we geçiriji enjamdan durýar.Ezmek derejesi pes, aýyrmagyň derejesi ýokary we ýitginiň derejesi pes.Gaýtadan goýbermezden bir gezek aýryp bolýar.

 • Grain thresher

  Galla oty

  Esasan bugdaý, tüwi, mekgejöwen, däneli we noýba ekinleri üçin ulanylýar.Bugdaý, bugdaý kepegi, bugdaý sypaly we bugdaý artykmaçlygy bilen dört bölünip iýmitlenip bilner.Simpleönekeý gurluşyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň, amatly tehniki hyzmatyň we işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • 5TYM-850 corn thresher

  5TYM-850 mekgejöwen otlaýjy

  Mekgejöweniň bu görnüşi maldarçylykda, fermalarda we öý hojalygynda giňden ulanylýar.Bugdaý mekgejöweni esasan mekgejöweniň gabygy we bugdaýy üçin ulanylýar.Oturyjy mekgejöwen dänelerini mekgejöwen dänelerinden zyýansyz ajaýyp tizlikde mekgejöwen dänelerinden bölýär.Taşlaýjy dört dürli at güýji bilen üpjün edilip bilner: dizel hereketlendirijisi, elektrik hereketlendirijisi, traktor kemeri ýa-da traktor çykyşy.Hakyky ýagdaýa görä saýlap bilersiňiz.Ansat daşamak üçin teker at güýji goldaw çarçuwasy bilen enjamlaşdyrylan.