Köp wezipeli şemal

Gysga düşündiriş:

Köpugurly ýel energiýasy ýönekeý we ýerlikli gurluşyň, amatly işlemegiň we hyzmat etmegiň, kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň, energiýanyň az sarp edilmeginiň, durnukly öndürijiliginiň, ygtybarlylygynyň we berk ulanylyşynyň aýratynlyklaryna eýedir.Esasanam ownuk ýerlerde, daglarda, depelerde we samany ulanmagy talap edýän ýerlerde tüwi, üç bugdaý, soýa we gamyş ýygnamak üçin has amatlydyr..(Investmenthli maýa goýumlaryny yzyna almak üçin 20 gün işlemek)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köpugurly ýel energiýasy ýönekeý we ýerlikli gurluşyň, amatly işlemegiň we hyzmat etmegiň, kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň, energiýanyň az sarp edilmeginiň, durnukly öndürijiliginiň, ygtybarlylygynyň we berk ulanylyşynyň aýratynlyklaryna eýedir.Esasanam ownuk ýerlerde, daglarda, depelerde we samany ulanmagy talap edýän ýerlerde tüwi, üç bugdaý, soýa we gamyş ýygnamak üçin has amatlydyr..(Investmenthli maýa goýumlaryny yzyna almak üçin 20 gün işlemek)

Umumy gurluş
Enjamyň güýji esasy hereketlendirijiden we şemalyň kuwwat çykaryjy wilkasyndan hereketlendiriji şahanyň üsti bilen sözbaşy gutusyna geçirilýär.Dişli guty dyrnak görnüşli gysgyç we bir jübüt kelleli dişli, kesiji sürmek üçin eksantrik krank süýşüriji çarçuwanyň mehanizmine iberilýär.Şol bir wagtyň özünde, konweýer zynjyrynyň hereketlendiriji şahasyna pyçak zynjyry arkaly iberilýär we şeýlelik bilen ýokarky we aşaky konweýer zynjyrlaryny herekete getirýär.Hehe guşagy Hehe enjamynyň ýyldyz tigirleri bilen dolandyrylýar.Skaf enjamynyň ýyldyz tigiriniň hereketi konweýer zynjyrynyň diş çykarylyşy bilen amala aşyrylýar.

Hasyl ýygnaýjynyň ulanylyşy:
Past Öri meýdanlary, tüwi, soýa, zygyr, stewiýa, dik sapakly dermanlar we däne ýaly ekinleri ýygnamak üçin amatly.
Highokary sapakly enjamyň gurulmagy gamyş, örme, mekgejöwen sapaklary, kenep, süýji pil otlary, çikor we ş.m. ýaly ýokary sapakly ekinleri ýygnap biler. işleýiş netijeliligi.Hasyl ýygnamak üçin giň rezin tigirler ulanylýar.Öndürijiligi has durnukly we ýörite ýerler ulanyjylaryň isleglerine görä hasyl almak üçin skidlere garşy demir tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr.
Head Kelläni ýygýanlaryň birmeňzeş seriýasy esasan kiçi traktorlar bilen gabat gelýär.Kesiş giňligi, adatça, 1 metrden 1,5 metre çenli.Sözbaşy, enjamyň uzynlygyna durnuklylygy üçin amatly traktoryň öňünde goýulýar.Harvestygnalan ekin baldaklary keseligine konweýer kemerinde daşalýar.Hasyl ýygnaýjynyň bir tarapyna ýaýramagy durnukly we eltip bermek durnukly.Diňe ekinleri ýygýar we meýdanda guratmak üçin goýýar, oňa ýel degirmeni hem diýilýär.

Parametr maglumatlary

product


  • Öňki:
  • Indiki: