Peýkam we aýlanýan rolik

Gysga düşündiriş:

Bu enjam ýönekeý we ykjam gurluş, aňsat işlemek, durnukly we ygtybarly işlemek bilen däne hasasy, gözenek paneli, konkaw plastinka, fanat, agyrlyk güýjüni sortlamak we ikinji derejeli göteriji we ş.m. ýaly birnäçe bölekden durýar.To


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy:
Bu enjam ýönekeý we ykjam gurluş, aňsat işlemek, durnukly we ygtybarly işlemek bilen däne hasasy, gözenek paneli, konkaw plastinka, fanat, agyrlyk güýjüni sortlamak we ikinji derejeli göteriji we ş.m. ýaly birnäçe bölekden durýar.To
iş ýörelgesi:
Arahis el bilen iýmitlenýär we gödek panjara düşýär.Tagtanyň aýlanmagy bilen kesgitli gözenegiň konkaw plastinkasynyň arasyndaky süpüriş güýji sebäpli, nohut gabyklary gabykdan aýrylandan we aýrylansoň, arahis däneleri we gabyklary şol bir wagtyň özünde gözenegiň üstünden düşýär we şemaldan geçýär. nohut gabyklarynyň köpüsi enjamdan çykýar, nohut däneleri we kesilmedik arahisleriň bir bölegi belli agyrlyk güýji sortlaýyş eline düşýär.Gaty gözden geçirilenden soň, nohut däneleri aýralyk elekden geçýär we iýmitiň üsti bilen halta akýar., Dişlenmedik arahisler (ownuk miweler) elekden aşak düşýär, akym kanalynyň üsti bilen lifte akýar we soňra ikinji derejeli gabmak üçin lift tarapyndan inçe däne toruna iberilýär we soňra belli agyrlyk güýji bilen bölünýär.Allhli gabyklara ýetiň.
Aýratynlyklary:
1. Peýkam we aýlanýan rolik, agaç rolikleriň aýlanmagy we elektrik arassalamak we tohum saýlamak bilen gury gabyk ýörelgesini kabul edýär.
2. Daşary ýurtdan getirilýän agaç gabyk we togalanmak üçin ulanylýar, tohumyň döwülmegi gaty pes we daşky gabygy owadan we çydamly demir plastinka poroşok sepmek tehnologiýasyndan ýasalýar.
3. Motoryň naprýa .eniýesi 220V, güýji bolsa 2,2 KW.Täze mis simli motoryň ömri has uzyn.
4. designedörite işlenip düzülen üfleýjiniň ortaça ýel we birmeňzeş ýel paýlanyşy bar, bu tohum bilen gabygy netijeli bölüp we tohumyň dikeliş tizligini optimallaşdyryp biler.
5. Gabyk enjamy ähliumumy tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr we hereket etmek üçin amatly gapdaldan ýasalan dizaýny kabul edýär.
6. Ownuk ululyk we amatly.Peýkamyň tizligi sagatda 800-900 jyn (nohut), gabyk derejesi bolsa 98-den ýokary bolup biler.
7. Her bir enjam, dürli ululykdaky arahisleri gabmak üçin ulanyp boljak üç sany panjara bilen enjamlaşdyrylandyr.


  • Öňki:
  • Indiki: